moved to doctorkingschultz

pleoros:

Sverrir Thorolfsson - Blizzard on the horizon 

pees everywhere